allmänna
villkor

KandidatInnehållsförteckning1. allmänt
och defintioner. 32. om tjänsten. 33. Kandidatens skyldigheter och ansvar. 34. StaffRecs rättigheter och
skyldigheter. 45. immateriella rättigheter. 56. Matchmail. 57. integritetspolicy och cookies. 68. pris och betalning.. 79. övrigt. 710. Tvist och tillämplig lag.. 81.
allmänt och defintioner1.1
Dessa Allmänna Villkor gäller vid Arbetsgivarens
tillhandahållande av Tjänsten till Kandidaten i den utsträckning inte annat
skriftligen har överenskommits.1.2
Såvida inte sammanhanget eller omständligheterna uppenbarligen
föranleder annat ska följande ord och begrepp ha den innebörd som anges nedan:Med Allmänna Villkor avses dessa allmänna villkor.Med Arbetsgivaren avses den som tillhandahåller
Tjänsten till Kandidaten.Med Information avses personuppgifter, adresser, texter,
fotografier, teckningar, avbildningar, illustrationer, bilder, ljud, länkar,
data och övrigt material som Kandidaten lägger in i Tjänsten och/eller använder
vid användandet av Tjänsten och som inte tillhandahålls av Arbetsgivaren eller
StaffRec, eller av deras leverantörer, kunder eller samarbetspartners.Med Kandidat avses användare av Tjänsten.Med Matchmail avses avses det som anges i punkt ‎6.1.Med StaffRec avses StaffRec Systems AB, organisationsnummer
556735-0813.Med Tjänsten avses den funktion som görs tillgänglig
av Arbetsgivaren via StaffRecs rekryteringssystem och som möjliggör för Kandidaten
att helt kostnadsfritt söka anställning hos Arbetsgivaren och/eller svara på
utannonserade tjänster samt, genom att samt lägga upp en egen profil, finnas
tillgänglig för Arbetsgivaren och därigenom erhålla platsannonser och vara
tillgänglig för enskilda erbjudanden om anställning.2.
om tjänsten2.1
Arbetsgivaren tillhandahåller Tjänsten helt kostnadsfritt till
Kandidaten.2.2
Kandidaten anses ha godkänt och accepterat de Allmänna Villkoren
genom att påbörja användandet av Tjänsten. Kandidatens motpart vid användandet
av Tjänsten är Arbetsgivaren.3.
Kandidatens skyldigheter och ansvar3.1
Användning av Tjänsten3.1.1
Kandidaten är ensamt ansvarig för att rätt Information används av
Kandidaten vid användandet av Tjänsten. Arbetsgivaren tar inget ansvar för vilken
Information Kandidaten väljer att använda vid användandet av Tjänsten, hur den
utformas eller att den är korrekt.3.1.2
Kandidaten ansvarar för att Informationen har tillräcklig
kvalitet och är tillräckligt omfattande för att kunna användas av Arbetsgivaren.3.1.3
Kandidaten är skyldig att försäkra sig om att användandet av Tjänsten
och Informationen inte strider mot lag eller förordning, gör intrång i annans
upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, eller på annat sätt gör
intrång direkt eller indirekt i tredje mans rätt.3.1.4
Kandidaten är skyldig att tillse, så långt det är möjligt, att Kandidatens
användande av Tjänsten samt Informationen inte orsakar störningar på Arbetsgivarens,
StaffRecs eller deras leverantörers, kunders eller samarbetspartners datasystem
eller i övrigt medför olägenhet, och att Informationen är fri från datavirus,
maskar, trojanska hästar och liknande.3.1.5
Information som används av Kandidaten vid användandet av Tjänsten
får inte till sitt utseende, innehåll eller betydelse vara, eller syfta till
att vara, förargelseväckande, pornografiskt, rasistiskt, förnedrande, hetsande,
nedsättande, strida mot god sed eller på annat sätt uttrycka eller symbolisera
missaktning för kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder. Informationen och dess användning i Tjänsten får inte heller
i övrigt strida mot lag, förordning, myndighetsbeslut, marknadspraxis eller
sedvänja. Kandidaten är skyldig att försäkra sig om att nödvändiga godkännanden
för avsedd användning har inhämtats från samtliga personer som med namn eller
bild framgår i Informationen.3.1.6
Kandidaten förbinder sig att inte (i) ändra Tjänsten och inte
heller utföra s.k. reversed engineering, disassembly eller dekompilering av
Tjänsten; (ii) kopiera Tjänsten eller tillåta tredje man att kopiera Tjänsten;
eller (iii) till tredje man licensiera, sälja, överlåta, hyra ut eller
olovligen tillgängliggöra Tjänsten.3.1.7
Kandidaten är skyldig att tillse att lösenord och användarnamn
för inloggning på Tjänsten hålls hemliga och inte utlämnas till tredje man och
att Kandidatens konto i Tjänsten inte obehörigen används av någon annan än
Kandidaten.3.1.8
Arbetsgivaren och/eller StaffRec äger rätt att efter egen
bedömning till relevant myndighet anmäla Kandidatens användande av Tjänsten
och/eller Information som strider mot ovan bestämmelser i detta avsnitt.3.2
SkadelöshetsförbindelseKandidaten ansvarar för all skada som Arbetsgivaren och/eller
StaffRec kan förorsakas på grund av Kandidatens användande av Tjänsten samt för
brott mot någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren och förbinder sig att
betala och hålla Arbetsgivaren skadelös från samtliga krav som på grund därav kan

riktas mot Arbetsgivaren eller tredje part. Kandidaten ska även ersätta Arbetsgivaren
samtliga kostnader, av vad slag de vara må, som kan komma att uppstå i samband
med att sådant krav riktas mot Arbetsgivaren eller tredje part.4.
StaffRecs rättigheter och skyldigheter4.1
Tillhandahållande av Tjänsten m.m.4.2
Arbetsgivaren förbinder sig att tillhandahålla Tjänsten i den
omfattning som Arbetsgivaren själv bestämmer. Arbetsgivaren eller StaffRec tar
inget ansvar för brister i Tjänsten orsakade av Arbetsgivaren eller StaffRec,
eller av deras leverantörer, kunder eller samarbetspartners.4.3
Om Kandidaten inte har använt Tjänsten under mer än 24 månader kan
Kandidatens konto, inklusive Informationen, komma att tas bort utan föregående
meddelande. Arbetsgivaren garanterar dock inte att Kandidatens konto och
Information kommer att tas bort automatiskt pga. inaktivitet.4.4
I händelse att Kandidaten bryter mot någon bestämmelse i dessa
Allmänna Villkor, oavsett om det rör sig om ett väsentligt avtalsbrott eller
inte, äger Arbetsgivaren rätt att, ensidigt och utan föregående meddelande, avstänga
Kandidaten från Tjänsten samt i övrigt avbryta och förhindra fortsatt användande
av Tjänsten.4.5
Ansvar4.5.1
Arbetsgivaren ansvarar för skada som uppstår på grund av Arbetsgivarens
tillhandahållande av Tjänsten eller för dröjsmål eller fel endast i den mån det
beror på Arbetsgivaren vårdslöshet. Arbetsgivaren är i sådana fall endast
skyldig att utge skadestånd, med nedan angivna begränsningar, varvid Kandidaten
inte äger rätt att göra gällande annan påföljd.4.5.2
Arbetsgivarens skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller
grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till 0,5 prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Arbetsgivaren ansvarar dock inte, såvida inte
uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, i något fall för utebliven vinst
eller annan indirekt skada, förlust eller kostnad inklusive Kandidatens
eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av
information.4.5.3
Kandidaten går förlustig rätten till skadestånd om krav därom
inte skriftligen framställs senast inom tre (3) månader från det att skadan
upptäckts, dock senast inom ett (1) år från dagen för skadans inträffande.5.
immateriella rättigheter5.1
Äganderätten till Tjänsten, dess funktionalitet och dess grafiska
utformning, inklusive alla immateriella rättigheter, tillhör exklusivt Arbetsgivaren
och/eller StaffRec eller deras leverantörer, kunder eller samarbetspartners.5.2
Upphovsrätten till texter, fotografier, teckningar, avbildningar,
illustrationer, bilder, ljud, länkar, data och övrigt material/information som
tillhandahålls av Arbetsgivaren och/eller StaffRec i Tjänsten, eller som utgör
en del av Tjänsten, övergår inte till Kandidaten oaktat att Kandidaten tillåts
använda sådant material vid användandet av Tjänsten.6.
Matchmail6.1
Utöver meddelanden från Arbetsgivaren till Kandidaten inom ramen
för Tjänsten kan e-post med anställningserbjudanden som passar Kandidatens
profil komma att skickas till Kandidaten från StaffRec, eller från dess leverantörer,
kunder eller samarbetspartners (Matchmail). Kandidaten godkänner härvid
att StaffRec äger rätt att skicka Matchmails.6.2
StaffRec garanterar inte att informationen i Matchmailen omfattar
samtliga annonser som matchar Kandidatens profil. Kandidaten möjlighet att
närhelst att avanmäla sig från fortsatta utskick men varje ny jobbansökning i
Tjänsten betraktas som en ny registrering för att erhålla Matchmail och
Matchmail kan därvid skickas ånyo.6.3
Utöver meddelanden från Arbetsgivaren och Matchmails kan
Kandidaten därutöver komma att erhålla e-post, marknadsföringsmeddelanden m.m.
och i övrigt bli kontaktad av förvärvaren av den Information om Kandidaten som
Kandidaten lämnar vid användandet av Tjänsten (se punkt ‎7.1.4).7.
integritetspolicy och cookies7.1
Personuppgifter m.m.7.1.1
Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av Kandidatens
personuppgifter som genomförs inom ramen för Tjänsten. Kandidaten har enligt
lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om Kandidaten
och få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. På Kandidatens
begäran kommer Arbetsgivaren även att radera samtliga personuppgifter som Arbetsgivaren
innehar avseende Kandidaten. Vid sådant önskemål kontakta Arbetsgivaren på Arbetsgivarens
registrerade adress.7.1.2
Arbetsgivaren och StaffRec kommer inom ramen för Tjänsten att använda
all Information. Kandidaten är införstådd med att Arbetsgivaren och StaffRec
samt deras leverantörer, kunder eller samarbetspartners kan behöva göra kopior,
ändra format på, omkoda eller på annat sätt behandla Informationen för att Informationen
ska kunna lagras och administreras.7.1.3
Arbetsgivaren och/eller StaffRec kommer behandla Informationen
för administrationen av Tjänsten och för att därutöver tillhandahålla Kandidaten
erbjudanden och andra marknadsföringsmeddelanden från Arbetsgivaren, StaffRec
eller från StaffRecs kunder via t.ex. e-post och sms (t.ex. Matchmails).7.1.4
Arbetsgivaren äger vidare rätt att utan begränsning i tiden och
utan meddelande därom till Kandidaten fritt överlåta Informationen, inklusive personuppgifter,
till StaffRec eller till annan tredje man under förutsättning att den som
erhåller Informationen verkar inom huvudsakligen samma bransch som StaffRec och
avser att använda den för huvudsakligen samma ändamål som Arbetsgivaren och/eller
StaffRec använder den (varvid StaffRec eller annan tredje man i sådant fall är
personuppgiftsansvarig). Överlåtelse kan komma att ske till land utanför EU
och EES.7.1.5
Genom att använda Tjänsten samtycker Kandidaten till behandlingen
av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.7.1.6
Kandidaten erinras om att Kandidaten är ensamt ansvarig för att
säkerställa att de eventuella namn, bilder och andra personuppgifter som ingår
i Informationen inte är integritetskränkande samt att samtliga nödvändiga
samtycken för avsedd användning inhämtats.7.2
Cookies7.2.1
Tjänsten använder sig av kakor (cookies).7.2.2
En kaka är en liten textfil som skickas från StaffRecs och/eller
Arbetsgivarens server och sparas av användarens webbläsare. Det finns två
sorters kakor, "vanliga" kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när användarens
stänger sin webbläsare och sparas inte, medan vanliga kakor sparas upp till 12 månader
på användarens dator.7.2.3
Tjänsten använder sessions och/eller vanliga kakor för att bland
annat intern statistik (dvs. räkna antalet användare och trafik) samt för att
öka användarupplevelsen. Genom att förstå hur Tjänsten används kan Arbetsgivaren
och StaffRec utveckla och förbättra den. Använder Kandidaten Tjänsten vid
upprepade tillfällen använder Tjänsten även cookies för att komma ihåg användarens
som användare, vilket gör att användarens slipper skriva in alla uppgifter
varje gång Kandidaten använder Tjänsten.7.2.4
I kakorna lagras information om Kandidaten. Samtliga kakor hör
till Arbetsgivarens och/eller StaffRecs domännamn och kommer inte lämnas ut
till tredje man med undantag för vad som anges i dessa Allmänna Villkor.7.2.5
Vill användaren inte acceptera kakor kan användarens webbläsare
ställas in så att användaren automatiskt nekar till lagring av kakor eller
informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom
webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens
hjälpsidor för mer information. Användaren kan också radera kakor manuellt från
användarens hårddisk när som helst. Väljer användarens att inte acceptera kakor
kan viss funktionalitet komma att begränsas i Tjänsten och på andras
webbplatser.7.2.6
Genom att använda Tjänsten samtycker Kandidaten till Tjänstens användande
av cookies enligt beskrivningen ovan.8.
pris och betalningEventuell avgift för att använda Tjänsten utgår inte om inte
annat uttryckligt anges i samband med Kandidatens anslutande till Tjänsten.9.
övrigt9.1
Force majeureArbetsgivaren ansvarar inte för skada eller brister i
Tjänsten som kan antas ha sin grund i force majeure eller liknande
förhållanden. Arbetsgivaren är således befriade från ansvar gentemot Kandidaten
om Arbetsgivaren och/eller StaffRec förhindras fullgöra sina åtaganden på grund
av omständlighet utanför Arbetsgivarens och/eller StaffRec kontroll eller
förmåga och som Arbetsgivaren och/eller StaffRec inte skäligen kunnat förväntas
förutse vid tillhandahållandet av Tjänsten till Kandidaten eller vid Kandidatens
användning av Tjänsten och vars följder Arbetsgivaren och/eller StaffRec inte
heller skäligen kunnat ha undvikit eller övervunnit; eller om Arbetsgivaren
och/eller StaffRec förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av
omständlighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof,
blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda,
myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i extern tele- eller
interntförbindelse, allmän brist på kommunikationstjänster eller liknande
omständigheter.9.2
Överlåtelse9.2.1
Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina
rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor utan den andra
partens skriftliga godkännande.9.2.2
Arbetsgivaren äger dock utan Kandidatens med­givan­de överlåta
sina rättigheter och skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren, samt rätten
till eventuell betalning från Kandidaten, till annat bolag ingående i samma
koncern, samt till tredje man i samband med överlåtelse av den del av Arbetsgivarens
verksamhet där Tjänsten ingår.9.3
PassivitetArbetsgivarens underlåtenhet att utnyttja någon rättighet
enligt de Allmänna Villkoren eller underlåtenhet att påtala visst förhållande
hänförligt till användandet av Tjänsten eller de Allmänna Villkoren ska inte
innebära att Arbetsgivaren frånfallit sin rätt i sådant avseende.9.4
Kontakt och meddelanden9.4.1
Samtliga meddelanden till Arbetsgivaren ska ske i skriftlig form
via brev till Arbetsgivarens registrerade adress eller till den e-postadress
som anges på Arbetsgivaren hemsida.9.4.2
Meddelande avsänt per post ska anses ha kommit Arbetsgivaren till
handa tre (3) vardagar efter avsändandet. Meddelande avsänt via e-post ska
anses ha kommit Arbetsgivaren tillhanda den dag det avsändes under
förutsättning att mottagande bekräftats.9.5
Bestämmelses ogiltighetOm domstol skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna
Villkor helt eller delvis är ogiltig, ska bestämmelsen i övriga delar liksom
alla övriga bestämmelser i de Allmänna Villkoren vara gällande i den utsträckning
som tillämplig lag tillåter.10.
Tvist och tillämplig lagTvister som uppstår i anledning av användandet av Tjänsten
och/eller i anledning av dessa Allmänna Villkor ska prövas av svenska allmän
domstol, varvid svensk lag ska tillämpas utan hänsyn till dess lagvalsprinciper

________________________