Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resanbörjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra storaavstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för attunderlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut ivärlden och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gottsamvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och påatt driva klimatsmarta flygplatser. 

Swedavia är en flygplatskoncern som äger,driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige. Swedaviahar ett ambitiöst miljöarbete med fokus på klimatfrågan. Vi har också ett stortfokus på mark- och vattenfrågor. Till Bromma Stockholm Airport söker vidig som aktivt kan bidra till att fortsätta driva arbetet framåt inommiljöområdet.

Dina arbetsuppgifter

Som Miljöspecialist är ditt uppdrag att agera sakkunnig inom ettstort spektrum av miljöfrågor i såväl den löpande operativa verksamheten som iolika projekt.

Eftersom dag- och spillvattenkvalitet är tvåbetydande områden för flygplatsen kommer du att arbeta mycket med vattenfrågor,men du kommer också att arbeta med koldioxidminskning, luftkvalitet,kemikaliehantering, avfall och ledningssystem.

Ditt arbete kommer primärt att vara knutettill Bromma, där du kommer att arbeta med uppföljning, rapportering ochkravställning. Du kommer också att bidra vid framtagning av underlag förunderrättelser och anmälningsärenden. Utöver arbetet på Bromma kommer du attarbeta i några av Swedavias gemensamma arbetsgrupper för olika fokusområden. Därsamverkar du med flera av de 20-tal andra miljöspecialister som arbetar inomSwedavia från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Din profil

Vi söker dig med naturvetenskaplig eller teknisk utbildning ellersom har fått likvärdiga färdigheter genom yrkeslivet. Du har tidigare arbetatmed vattenfrågor och är väl insatt i miljölagstiftningen samt har kunskap ommiljöarbete vid tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.

Det ärmeriterande om du har praktisk erfarenhet av miljökvalitetsnormer för vatten,om du har arbetat med miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt om du har arbetati en tillståndspliktig verksamhet med anmälningsärenden enligt miljöprövningsförordningen.

Du är en god organisatör,har ett strukturerat arbetssätt och är van att planera din egen arbetstid. Duär van vid och trivs med att arbeta med och driva flera frågor samtidigt. Duhar även goda språkkunskaper i svenska och engelska med förmågan att uttryckadig väl både i tal som i skrift. Som person trivs du både med att arbetasjälvständigt och i nära samarbete med andra.

Tidvis kan det vara högt tempo och kort framförhållning närbeslutsunderlag och faktasammanställningar ska produceras. Den ena dagen ärsällan denna andra lik och arbetet bjuder på stor variation.             

Vi erbjuder

Swedavia arbetar i en ständigt föränderlig omvärld där vi kan varamed och visa vägen till ett hållbarare samhälle. Miljöspecialisterna arbetar endel av sin tid med olika fokusområden genom flexibla arbetsgrupper, vilketerbjuder medarbetarna tillfällen att fördjupa sig i specifika aktuellafrågeställningar. Swedavia är ett både miljö- och energicertifierat företagenligt ISO 14001 och 50 001.

På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unikarbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfaldberikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling somhållbart företag. På kan du läsa mer om hur det är attjobba hos oss. För att kunna göra så objektiva bedömningar som möjligt använder viarbetspsykologiska tester i våra rekryteringar. 

Anställning och kontakt

Säkerhet har hög prioritet för Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövninginnan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebärhittar du på

Tjänsten är en tillsvidareanställningmed placeringsort Bromma Stockholm Airport. En del tjänsteresor inom Sverige äratt räkna med.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Kim Olsson, MiljöchefBromma, 010 109 10 30.

Välkommen med din ansökan, dock vill vi ha din ansökan senast den 31 juli 2019. Urvalet sker löpandeDet går inte längre att söka detta jobb!
Miljöspecialist till Bromma Stockholm Airport

Swedavia

Kategori: Övrigt
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

HTML, Miljöchef, Miljöspecialister, Naturvetenskaplig, Polis, Psykolog, Teknisk utbildning

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb